Rede van Ruud Th.M. Nederveen op 30 juni 2009 ter gelegenheid van zijn installatie als burgemeester van Bloemendaal.Leden van de Raad, Wethouders, Mijnheer de Commissaris, dames en heren genodigden, in het bijzonder mijn moeder, dames en heren,

Hier staat een kersvers geïnstalleerde burgemeester voor u. Dat is het onmiddellijke gevolg van het besluit van de vertrouwenscommissie uit deze Raad om mij op de eerste plaats van hun voorkeurslijst te plaatsen. De commissie spreekt daarmee een groot vertrouwen in mij uit om het ambt van burgemeester in de gemeente Bloemendaal in te vullen. Ik dank de commissie voor dit in mij gestelde vertrouwen en ik zeg u toe dat ik alles in het werk zal stellen om uw initiële vertrouwensvotum te beantwoorden met optreden en met daden die grotendeels aan uw verwachtingen voldoen. Om vervolgens geïnstalleerd te kunnen worden, passeerde de uitkomst van de vertrouwenscommissie meerdere personen om te overhandigen, te beëdigen, te bekrachtigen, in te stemmen dan wel te adviseren. Ik spreek heel graag mijn dank jegens hen uit in omgekeerde tijdsvolgorde van hun optreden:
de aftredend burgemeester voor het aanbieden van keten en hamer, de Commissaris van de Koningin voor het afnemen van de gelofte, Hare Majesteit de Koningin en de Minister van Binnenlandse Zaken voor het benoemingsbesluit, de Commissaris van de Koningin voor zijn advisering in deze en de Gemeenteraad van Bloemendaal voor hun unanieme steun aan de voordracht van de vertrouwenscommissie.

Hier moge dan een kersverse burgemeester staan, de Gemeente Bloemendaal, met haar rijke historie binnen de gemeentegrens, is ook bepaald vers te noemen. De samenvoeging van Bennebroek en Bloemendaal vond immers 1 januari jongstleden plaats en de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad in november daar aan voorafgaand. Met de installatie van de nieuwe burgemeester is de gemeentelijke herindelingsprocedure formeel voltooid. De eer-vorige burgemeester, Wim de Gelder heeft de fusie voorbereid en ingeleid en gaf er de voorkeur aan om het burgemeestersambt voort te zetten in Alphen aan de Rijn. Mea van Ravenstein werd 1 december jongstleden benoemd tot waarnemend burgemeester en heeft aan de feitelijke fusie en de eerste uitvoeringsfase sturing gegeven. Beiden hebben aan deze lastige bestuurlijke en ambtelijke opgave met grote voortvarendheid vorm gegeven. Gaandeweg dit proces hebben allebei ook wezenlijk invloed uitgeoefend op de verbetering van het politieke en bestuurlijke klimaat. Namens de nieuwe gemeente Bloemendaal spreek ik u daarvoor mijn welgemeende dank uit. Ik zal mij inspannen om uw werk voort te zetten.
De gemeente beschikt nu over nieuwe grenzen, een nieuwe Raad, een hernieuwde ambtelijke formatie, een nieuw collegeprogramma, nieuwe wethouders en nu, als sluitsteen, een nieuwe burgemeester. Bloemendaal kan aan de slag. De vertrouwenscommissie heeft me gevraagd om bijzondere aandacht te geven aan de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Werk van binnen naar buiten, zo noemden ze dat. Dat doe ik met plezier en binnen de bestaande financiële kaders en formatie. Herstructurering binnen een organisatie heeft vaak tot gevolg dat die organisatie voor een tijd sterk naar binnen is gericht. Dat is even begrijpelijk als ongewenst. Een ambtelijk apparaat is er voor de burger, in dit geval voor de Bloemendaler. Zoiets als 'wegens verbouwing gesloten' kan er dus niet bij zijn. En gelukkig heb ik tijdens mijn eerste oriëntaties in de achterliggende weken ook helemaal niets van zo'n houding gemerkt. Complimenten daarvoor aan de ambtelijke medewerkers en aan de gemeentesecretaris. Maar het niveau van de dienstverlening krijgt in de komende maanden nog de volle bestuurlijke aandacht en het is nadrukkelijk de bedoeling dat de inwoners van Bloemendaal het verschil ook zullen opmerken. Ik kom daar zo nog op terug.
Nu ik mij met deze toezeggingen op het punt van de dienstverlening voldoende in de nesten heb gewerkt, en ik doe dat overigens vrijwillig en welgemutst, vraag ik eerst nog uw aandacht voor een ander onderwerp.

Bloemendaal is een heel bijzondere gemeente. Dat is niet alleen zo omdat er vrijwel geen programma van Yoep van 't Hek is waarin Bloemendaal niet wordt genoemd, en eigenlijk ook niet omdat Bloemendaal stabiel in de nationale top-drie staat van duurste koophuizen-voorraad. Nee, Bloemendaal onderscheidt zich ook en vooral omdat de inwoners van Bloemendaal gemiddeld genomen een zeer hoge opleiding hebben genoten. In de vijf dorpen bestaat daar ook een uitdrukking voor, ze zeggen: of een Bloemendaler is advocaat, of, als dat even niet zo is, dan is zijn of haar buren wel advocaat. Dat heeft onder meer tot gevolg dat in deze gemeente er veel inwoners zijn die zeer wel in staat zijn besluiten te nemen en om beleid te maken zoals het gemeentebestuur dat ook doet. Het is daarom heel begrijpelijk dat het gemeentebeleid nauwkeurig en kritisch wordt gevolgd. Deze aandachtige burger-betrokkenheid houdt volgens mij vooral een aansporing in voor de lokale politiek om al in het vroege stadium van de beleidsvoorbereiding bewoners en ondernemers te betrekken. Overigens is bij één van de speerpunten in het huidige collegeprogramma de interactieve beleidsontwikkeling genoemd. Door hier verder vorm aan te geven krijgt de burger meer kansen om inzicht te krijgen van de vele aspecten die bij een besluit worden afgewogen. Het vrijwaart de belanghebbende van een nimby standpunt. Weet u het nog – not in my backyard. Het is de houding die het particuliere belang altijd voorrang wil geven boven het algemene belang. Nimby is een Engelse uitdrukking en ik zou daar toch liever een Nederlands alternatief voor willen gaan gebruiken. Dus ik stel voor om voortaan niet meer te spreken van nimby maar van nivea: Niet In Voor- En Achtertuin.
Communicatie, interactieve beleidsvorming en een naar vermogen optimale juridische kwaliteitszorg rond de gemeentelijke producten komen in mijn visie tegemoet aan de specifieke kenmerken van veel van de Bloemendaalse inwoners. En het zijn thema's waaraan ik samen met de wethouders de komende tijd veel aandacht ga geven. Overigens, nu ik toch spreek over voor- en achtertuin: er bestaat grote eensgezindheid in de gemeente dat er geen ongenode herten in tuinen thuishoren. Afgezien van de schade die dit oplevert aan die tuinen, betekent dit dat de herten, afkomstig uit de Waterleidingduinen, ook over de openbare weg lopen. In de eerste helft van dit jaar heeft dit tot een sterke toename van verkeersongevallen geleid. Beheersmaatregelen in de Waterleidingduinen zijn daarom onontbeerlijk. De Gemeente Bloemendaal heeft dan ook met grote waardering kennis genomen van de brief van de Provincies Noord- en Zuid-Holland waarin ze de Gemeente Amsterdam, die de Waterleidingduinen in eigendom heeft, uitnodigen voor een oplossingsgericht overleg.

Vijf dorpen, alle met een eigen karakter. Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Overveen en Vogelenzang. De een nog mooier dan de ander. De een meer tuin dan duin, de ander meer duin dan tuin. Een lommerrijk oase in een drukke metropoolregio met grote economische veerkracht. Een kwetsbaar en beschermwaardig gebied, met veel recreatieve functies. Ik ken al veel plaatsen, en ik ken al heel wat knelpunten. In de komende maanden werk ik graag naar een totaler beeld van de sterke en zwakke punten in de gemeente. Ik roep daarbij graag de hulp in van de Raadsleden. Ik zou u, leden van de Raad en duo-raadsleden willen vragen dat ieder van u op een moment van uw keuze met mij op pad wil gaan om iets te bekijken dat u uitzoekt. Het kan een onderwerp zijn waarvan u vindt dat het nu juist de kracht van onze gemeente laat zien, of iets dat verandering of verbetering nodig heeft. Als u dat wil doen dan krijg ik weer 26 kansen om de gemeente snel te leren kennen.
De zomervakantie staat voor de deur. Ik blijf deze zomer gewoon in Bloemendaal. Er is genoeg te doen. En ik wil graag een goed zicht krijgen op wat er allemaal op het strand gebeurt. Daarnaast geeft het me de ruimte om nog veel kennismakingsgesprekken te voeren en veel te fietsen door de dorpen en buitengebieden.
Daarnaast ga ik als de wiedeweerga verhuizen. Dat doe ik vrijdag over een week al. Ik woon nu in de Amsterdamse Jordaan in een huurhuis en die heb ik al opgezegd. Daarmee heb ik de eerste vraag van veel journalisten rond mijn aantreden hier meteen beantwoord.

Dames en heren, vijf dorpen, alle met een eigen karakter. De een nog mooier dan de ander. De een meer tuin dan duin, de ander meer duin dan tuin. Het doet mij onwillekeurig ook denken aan een citaat van de tachtiger Willem Kloos. Het luidt: “Ik houd heel erg van de natuur, maar je moet er wel iets bij te drinken hebben”. Ik stel voor dat we Kloos' advies opvolgen en ik dank u voor uw aandacht.